Flanders Fields, eindbestemming Poperinge

Informatie

Omschrijving

‘Flanders Fields, eindbestemming Poperinge’ ging op 14 mei 2015 in première. Het intimistisch theaterstuk rond de vergeten helden van de Grote Oorlog werd opgevoerd in een tijdelijk theater bij de Militaire Begraafplaats Lijssenthoek in Poperinge. De massale persbelangstelling, berichtgeving en lovende kritieken van pers en publiek, zorgden voor een stormloop op tickets, in die mate dat er meerdere extra voorstellingen dienden ingelast te worden.

Pers en Promo, House of Entertainment.